16 listopada 2018 r. Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz podpisał u notariusza akt notarialny sprzedaży własności pięciu działek gruntowych o łącznej powierzchni ponad 20 000 m2, usytuowanych w rejonie ulic Sienkiewicza i Słowackiego na których zostanie wybudowanych ponad 660 lokali mieszkalnych. Obszar terenu stanowiący docelowo „Nowy Wolin” był przygotowywany przez gminę do tej funkcji przez 9 lat.

W czasie tego okresu opracowano Studium uwarunkowań oraz Plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, dokonano scalenia i podziału tego obszaru / z uwagi na to, że poszczególne działki miały różnych właścicieli oraz przeznaczone zostały docelowo dla różnych funkcji /, dokonano zamiany terenów pomiędzy właścicielami oraz odkupienia ich części przez gminę – przeznaczonych pod funkcję ogólnomiejską / komunikacja, tereny usługowe, parkingi, itp./.

Na sprzedanych działkach realizowana będzie przez Inwestora – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja polegająca na budowie mieszkań wielorodzinnych wraz z zaprojektowanymi elementami infrastruktury społecznej tj. zabudową usługowo-handlową, tereny parkingów, ciągi pieszo-jezdne, itp. Nieruchomość sprzedano za 1,1 mln złotych. 

Realizatorem całej inwestycji będzie jeden z bardziej doświadczonych deweloperów – firma KOWO UDVIKLING ANPARTSSELSKAB SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Pucka. Zainteresowane osoby w Referacie Geodezji mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje o Inwestorze i kontakcie z nim.

źródło:
UM w Wolinie