Od 17 września wchodzi nowe rozporządzenie w sprawie kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zmiany rozszerzają katalog wykroczeń, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych, przez co łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce szczególnie karać tych kierowców, którzy przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje aż 21 wykroczeń drogowych, za które kierowca może dostać po 15 punktów karnych. Wystarczą więc „tylko” dwa przewinienia, by stracić prawo jazdy.

Nowy taryfikator przewiduje 15 punktów karnych za:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w trakcie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;\
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez polskich kierowców jest przekroczenie dozwolonej prędkości. Zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych, kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 70 km/h, dostanie jednorazowo 15 punktów karnych.

Przewidywane zwiększenie kar za przekroczenie prędkości zgodnie z projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym:

 •  za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierowca dostanie 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);
 •  za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierowca dostanie 2 pkt karne;
 •  za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierowca dostanie 3 pkt karne (były 2 pkt);
 •  za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierowca dostanie 5 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierowca dostanie 4 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierowca dostanie 9 pkt karnych (było 6 pkt);
 •  za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierowca dostanie 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 •  za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierowca dostanie 13 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierowca dostanie 14 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierowca dostanie 15 pkt karnych.

Projekt nowego taryfikatora dostępny jest TUTAJ.

Ważną zmianą, którą wprowadza nowe rozporządzenie, jest wydłużenie okresu niwelowania punktów. Do tej pory znikały one z konta kierowcy po roku, teraz będą to dwa lata – i to od momentu opłacenia mandatu.

Zlikwidowane zostaną również szkolenia umożliwiające redukcję uzbieranych punktów karnych. Do wprowadzenia nowych przepisów jest jeszcze trochę czasu, dlatego kierowcy korzystają z możliwości i biorą udział w szkoleniach, które zmniejszają o 6 posiadaną liczbę punktów.

Do 17 września ze szkolenia może skorzystać kierowca, który posiada prawo jazdy przez minimum 1 rok i nie przekroczył 24 punktów. 6-godzinny kurs z udziałem policjanta i psychologa kosztuje 300 zł.