14 kwietnia br. (sobota godz. 17.00) w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej nastąpi uroczyste otwarcie długo oczekiwanej wystawy w naszym mieście, pt. Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii. The Past Uncovered. Kamień County in the light of archaeology.  Zabytki archeologiczne, które będą prezentowane w kamieńskim Muzeum pochodzą z Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa będzie gościła w MHZK aż do końca 2018 roku.

Na wystawie pokazane będą  obiekty, które zostały odkryte na terenie powiatu kamieńskiego przed i po II wojnie światowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje skarb monet rzymskich datowanych na IV- V wiek n.e. odkrytych przed wojną w okolicach Sibina (Gmina Kamień Pomorski), również skarb monet wczesnośredniowiecznych odkrytych po wojnie w Kamieniu Pomorskim, czy naramienniki brązowe z II i III okresu epoki brązu odkryte w okolicach Strzeżewka.

Po za tym udostępnione zostaną inne niezwykle cenne zabytki m.in. harpun z poroża, situla brązowa z młodszego okresu przedrzymskiego, gliniane naczynie z okresu wczesnorzymskiego, popielnica ze szczątkami z okresu wczesnego średniowiecza, fibule brązowe z wczesnego okresu rzymskiego, siekiery krzemienne z neolitu, miecz z III okresu epoki brązu, czy skarb srebrnych ozdób z wczesnego średniowiecza.

Dodatkowo na wystawie zaprezentowano kopię wczesnośredniowiecznego relikwiarza św. Korduli, unikatowego dzieła sztuki skandynawskiej, przechowywanego dawniej w skarbcu katedry kamieńskiej, które zaginęło podczas II wojny światowej wraz z wieloma innymi cennymi przedmiotami gromadzonymi tutaj od stuleci. Dopełnieniem całości jest prezentacja multimedialna fotografii archiwalnych z prac archeologicznych na terenie powiatu kamieńskiego.

Grzegorz Kurka
MHZK