Jak Polska długa i szeroka wszędzie wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy rzucić okiem chociażby na wysokość opłat „śmieciowych” w sąsiednich samorządach samorządach by ujrzeć jak na dłoni wzrost tytułowych opłat na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy o średnio kilkadziesiąt procent od 20% nawet do 50%. Ta niepokojąca i zarazem ekonomicznie bolesna dla mieszkańców tendencja występuje nie tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale można ją zauważyć praktycznie w każdym województwie. 

Wszystko przez nieustanny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach, do których trafiają odpady komunalne odebrane od mieszkańców przez firmy usuwające śmieci. Do tego trzeba też dodać konieczność wdrażania unijnych celów w zakresie recyklingu odpadów w połączeniu niestabilnym prawem odpadowym oraz z rosnącymi kosztami transportu śmieci.

Z tych też m.in. powodów w trakcie dzisiejszej (26.05) sesji Rady Miejskiej w Wolinie, tamtejsi radni zdecydowali, że od 1 lipca br. wzraśnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin w wysokości 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Zmiana wysokości opłat zostanie wprowadzona najpóźniej jak to tylko możliwe dzięki ubiegłorocznej decyzji Burmistrz. Ewa Grzybowska zdecydowała wtedy, że czas pandemii, która mieszkańcom dawała jedynie niepewność jutra związaną z utratą pracy czy zdrowia, nie była dobrym czasem na obciążanie mieszkańców podwyższonymi stawkami opłat za odpady z początkiem roku 2021, kiedy to gospodarka była niemal całkowicie „zamrożona”.

Radni i Burmistrz Gminy Wolin uzasadniając wprowadzoną podwyżkę wskazali nie tylko na wspomniane wcześniej przyczyny, ale także przywołała ostanie podwyżki cen paliw i energii, powszechne trudności ze zbytem surowców wtórnych, wzrost kosztów pracy i kosztów zagospodarowania tzw. frakcji energetycznej. Co więcej, podkreślili także, iż narzucony przez ustawodawcę na każdego właściciela nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów znacząco podraża koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz przypomniała, że każda gmina w Polsce zmuszona jest przez obowiązujące przepisy zapewnić selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż z terenu Gminy Wolin konsekwentnie wzrasta ilość odbieranych bioodpadów zaproponowano wzrost zniżki dla mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku z 0,50 zł do 2,00 zł. miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Propozycja spotkała się z pozytywnym przejęciem ze strony radnych i w rezultacie uchwalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym we wspomnianej wysokości.

Ten ruch ma zachęcić mieszkańców do zagospodarowania tej odpadowej frakcji we własnym zakresie oraz w efekcie powinien przynieść ulgę domowym budżetom, ale także zmniejszyć szerokość strumienia bioodpadów przekazywanych z terenu Gminy Wolin do zagospodarowania, co jest znaczącym kosztem dla całego systemu ponieważ odbiór i transport 1 tony odpadów BIO to koszt rzędu ok. 750 zł, co w zeszłym tylko roku zamknęło się w kwocie prawie 350 tys. zł za same odpady tej frakcji.  

Ponadto na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Wolinie podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dwóch rodzajów gospodarstw domowych: po pierwsze, tych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; a po drugie, tych, w których zamieszkują rodziny wielodzietnie, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Wysokość wspomnianych zwolnień ustalono na 2,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

Co istotne i zrozumiałem zarazem, wprowadzone zwolnienia dotyczą nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Władze Gminy liczą, iż wprowadzony pakiet osłonowy dotyczący gospodarstw domowych znajdujących się w trudnym socjalnym położeniu oraz rodzin wielodzietnych w połączeniu ze znacznym zwiększeniem finansowej ulgi za korzystanie z przydomowych kompostowników pozwolą choć w części zminimalizować negatywne następstwa nieuchronnej podwyżki.