🔵Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

🟡Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się na ich pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

🔵Wymagane dokumenty:
• wniosek o nadanie numeru PESEL,
• dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie,
• 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego).

🟡Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
❗️Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.
Urząd Miejski w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23
71-410 Golczewo

🔵Inne informacje:
Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

🟡Numer PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

🔵Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Golczewie z wypełnionym wnioskiem i dostarczyć fotografie oraz zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

🟡Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.
Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🔵Громадянин України, який внаслідок бойових дій був змушений покинути свою країну та легально в’їхав на територію Республіки Польщау період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним строком на 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року. Перебування дитини народженoї на території Республіки Польща матір’ю, яка є особою, зазначеною в першому реченні, у період, що стосується матері.
🟡Громадянам України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з воєнними діями на території України, будь-який орган виконавчої влади ґміни на їх письмову заяву отримує номер PESEL, що дозволить реалізувати ряд державних послуг для цих людей.
🔵Необхідні документи:
• заявка на номер PESEL,
• проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (також недійсний), а для осіб до 18 років також документ, що підтверджує народження,
• 1 кольорова фотографія розміром 35×45 мм, на якій зображено людину в положенні спереду, без головного убору та темниx окулярів, дивиться прямо перед сeбe, з відкритими очима, з природним виразом обличчя та з закритим ротом (щодо паспорта чи ID-картки).
🟡Місце подання документів:
Заява про надання номера PESEL громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в письмовій формі з власноручним підписом, заповненим латиницею заявником або працівником комунальної влади на підставі даних, наданих заявником. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.
❗️Примітка: при подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років.
Уряд міста Гольчево Вул
Звиченства 23 ( Zwycięstwa 23)
72-410 Гольчево (Golczewo)
🔵Інша інформація:
Номер PESEL відповідно до Закону від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави надається міністром, уповноваженим з питань комп’ютеризації, шляхом матеріально-технічної діяльності громадянам України та членam сім’ї, які не є громадянами України, які на законних підставах вїхали на територію Республіки Польщa безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 р. та заявляють про намір залишитися на території Польщі та громадянам України, які мають карту поляка, та найближчим членам їхніх сімей, які виїхали з території України у період з 24 лютого 2022 року. а потім легально прибули на територію Республіки Польща та заявляють про намір залишитися в Польщі.
🟡Номер PESEL на підставі закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни не надається громадянам України, які мають посвідку на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, статус біженця, додатковий захист, згода на допустиме перебування. Громадяни України, які подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви та заявили про намір подати вищезазначені заяв або яких стосуються такі заяви про наміри. У разі відкликання зазначеної заяви громадянином України може бути присвоєно номер PESEL.
🔵Особи, яким уже присвоєно номер PESEL (без фотографій та відбитків пальців), повинні повторно звернутися до Mіського управління в Гольчеві із заповненою заявою, надати фотографії та залишити відбитки пальців. Відповідно до Закону ці дії є необхідними для того щоб громадяни України могли скористатися з допомоги, передбаченої Законом про допомогу громадянам України.
🟡Поряд із призначенням номера PESEL, ви також можете отримати довірений профіль.
Якщо ви хочете займатися офіційними справами онлайн? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, який дозволяє вирішувати певні офіційні справи в режимі онлайн, на веб-сайтах державного управління, не виходячи з дому (включаючи ePUAP, CEIDG, ZUS, податкову службу та управління ґмін, повітів, воєводств та центральної державної адміністрації).