Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informuje o możliwości skorzystania z w/w Programu, który będzie realizowany do 31.12.2022 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz samotnych seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb poprzez:
Wsparcie społeczne:

∙ uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
∙ wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
∙ pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
∙ pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

Wsparcie psychologiczne:

∙ informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
∙ informowanie o możliwości objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. usług opiekuńczych.

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

∙ pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
∙ pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
∙ dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
∙ zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
∙ pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
∙ pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

W związku z powyższym zapraszamy wolontariuszy i zainteresowanych mieszkańców Gminy Wolin do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolinie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Do programu w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby samotne i samotnie gospodarujące.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prosta 1 w Wolinie lub telefonicznie pod numerami: 091 32 61 176 ; 500 024 833 ; 500 024 836

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie