To kolejna placówka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w naszym regionie. Do placówki zapisanych jest obecnie 30 dzieci. Jest to druga placówka TPD w gminie Wolin. Projekt będzie realizowany do końca października 2023 r. 

Głównym celem projektu jest poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wsparcie jest ukierunkowane na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

Dobro dzieci jest dla mnie najważniejsze dlatego z myślą o nich i ich rodzinach uruchomiliśmy kolejną Placówkę Wsparcia Dziennego, tym razem na terenie sołectwa Ładzin. Dlaczego tutaj? Bo od samego początku zabiegała o to radna Karolina Cackowska. Placówka pełnić będzie rolę opiekuńczo-wychowawczą przede wszystkim dla dzieci skierowanych przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub sąd, ale również tych, których rodzice pracują i nie mają możliwości poświęcić wystarczającej ilość czasu. Dzieciom bezpłatnie zapewniona zostanie m.in. pomoc w nauce, opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

Organem prowadzącym, wyłonionym przez Gminę Wolin w otwartym konkursie ofert jest Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.

Szczególne podziękowanie kieruję do Prezesa Zygmunta Pyszkowskiego, który wspierał nas na każdym etapie tworzenia kolejnej placówki oraz do Marszałka Olgierda Kustosza, który pracuje nad wprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski rozwiązań wspierających Gminy w prowadzeniu tego typu placówek – dodaje Burmistrz Wolina.