Urzędnicy gminni będą pobierać odciski palców. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Rozporządzenie określa: wzór dowodu osobistego; sposób oznaczania w dowodzie osobistym informacji o braku podpisów; sposób pobierania odcisków palców; wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego; szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku; szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

W regulacji określono również sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych; sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego; wzór formularza odbioru dowodu osobistego; wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego; wzór formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego.

Poza tym w rozporządzeniu ujęto kwestię trybu przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, a także wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkiem urzędników gminnych będzie pobieranie odcisków palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego czytnika. W przypadku gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub osoba ubiegająca się o dowód nie ma tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość.

Oficjalnie termin wejścia w życie rozporządzenia zostanie ogłoszony w komunikacie Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Wiadomo już jednak, że od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać w urzędach gmin wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Odpowiednie rozwiązania techniczne zostaną wdrożone dzień wcześniej, co ogłosili na wspólnej konferencji prasowej pod koniec września ministrowie Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wszystkich 2479 gmin w Polsce trafiły już skanery linii papilarnych. Jest ich w sumie 7450 sztuk.

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma już możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których – ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić). Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty z uwagi na zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców.

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.