Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie. Nowy dyrektor rozpocznie swoją pracę w przyszłym roku szkolnym 2022 / 2023. 

Od przyszłego Dyrektora oczekuje się umiejętności z zakresu organizacji pracy, znajomości etyki pracy i ludzkiej psychiki, zdyscyplinowania i stanowczości, komunikatywności, umiejętności współpracy z zespołem, umiejętności rozwiązywania konfliktów, podejmowania trudnych decyzji. Mile widziane jest doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł.

Kandydat powinien:
– spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
– mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
– nie być prawomocnie ukaranym karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
– nie powinien być ukaranym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Preferowane będą osoby które:
– posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
– ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
– posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej.

Podania można składać osobiście w biurze SRWWW na terenie szkoły, listem poleconym lub drogą mailową na adres: szkolaladzin@op.pl do dnia 10.05.2022r. Wybór Dyrektora nastąpi do 25.05.2022r. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 913264220 lub 913264022

źródło:
UM w Wolinie