Sejm uchwalił na specjalnym posiedzeniu ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Druga przegłosowana ustawa dotyczy zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Posłowie opowiedzieli się też za ustawą dot. pożyczek dla rolników i ułatwień w budowie budynków gospodarczych.

Przegłosowana ustawa zwiększenie zwrotów akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 447 posłów, jeden był przeciw. Ustawa wprowadza limit zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Dotyczyć to będzie tych producentów, którym równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z ustawą dla producentów świń limit kwoty zwrotu podatku wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, wynoszącej w 2023 r. 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów owiec, kóz i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego w 2023 r. – 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy, złożonych od 1 do 31 sierpnia, stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł. Ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Ostatnia z uchwalonych we wtorek ustaw przewiduje ułatwienia w budowie budynków gospodarczych np. silosów zbożowych przez rolników, a także przeznaczanie 445 mln zł na rolnicze pożyczki na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin.