Do 30 października można aplikować w ogłoszonym przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, które docelowo pozwoli na zostanie starszym ratownikiem starszy ratownikiem medycznym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim.

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 • 10.2018 r. – ogłoszenie naboru,
 • 10.2018 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 • 10.2018 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
 • 11.2018 r.godz. 9 00– sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)
 • 11.2018 r. godz. 1100 – test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się nadrążku, bieg po kopercie,
 • 11.2018 r. – opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej oraz listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania,
 • 11.2018 r.– przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • 11.2018 r.– opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • 11.2018 r. godz. 9 00 – rozmowa kwalifikacyjna,
 • 11.2018 r. -opublikowanie wyników z rozmowykwalifikacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Do każdego etapu naboru kandydat do służby przystępuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania
w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, itp.). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Komendy www.strazkamien.pl
,a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 28 oraz art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  1313 ze zm.) spełnić muszą następujące wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni  praw publicznych,
 3. niekaranie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie ogólne – minimum średnie,
 5. posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP (badanie przeprowadzane jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta jednostki PSP),

Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić następujące kryteria konieczne,  kwalifikujące do postępowania: uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym uprawnienia ratownika medycznego posiada osoba, która:

 1. rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności), lub
 2. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),zwanych dalej „punktami ECTS”, w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub
 3. rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w 10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub
 4. rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub
 5. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 6. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte
  w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. 65).
 7. prawo jazdy kat. B.

Preferencje: udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika medycznego co najmniej 1 rok

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Dokumenty i oświadczenia, które kandydat zobowiązany jest złożyć wraz z aplikacją:
 2. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (podpisane).
 3. Życiorys (podpisany).
 4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz publikację wyników – załącznik nr 2.
 5. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania -załącznik nr 3.
 6. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uregulowanym stosunku do służby wojskowej – załącznik nr 4.

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie wsekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim (z dopiskiem: ,,Nabór do służby, imię i nazwisko) lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu dokumentów do jednostki – nie data nadania tj. do dnia 30 października 2018 r. do godz. 15:30).

 1. Dokumenty, które kandydat zobowiązany jest złożyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:
 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz próbie wysokościowej wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu załącznik nr 1.

Koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat. Dokumenty i oświadczenia, które kandydat zobowiązany jest złożyć po zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Podpisane kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
  o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
 2. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub posiadane umiejętności.
 3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.
 4. Kserokopięksiążeczki wojskowej.

Załączniki wymienione w ogłoszeniu dostępne są w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim i na stronie internetowej www.strazkamien.pl

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim (z dopiskiem: ,,Nabór do służby, imię i nazwisko) lub listownie (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki, nie data stempla pocztowego tj. do dnia 7 listopada 2018 r. do godz. 15:30).

Każdy kandydat do służby po złożeniu dokumentów wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia otrzymuje  numer identyfikacyjny, pod którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Osoby których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają telefonicznie na podany
w podaniu o przyjęcie do służby numer telefonu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w terminach ustalonych w niniejszym ogłoszeniu.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Wolińska 7d, 72 –400 Kamień Pomorski
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.