Gmina Międzyzdroje przedstawiła harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich i miejskich w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów.

Pojemniki muszą być udostępnione dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.