Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizuje zadania w tym zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Na terenie powiatu kamieńskiego w 2023 roku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Na terenie powiatu kamieńskiego dostępny jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (ul. Wolińska 7B), obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką.

Od 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem – art.8 ust.8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest:

1. osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową;

2. osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.