Rada Miejska w Golczewie w trakcie następnej sesji podejmie decyzję w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych:
✅ 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny, Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Burmistrz Golczewa, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 48,00 zł za miesiąc za mieszkańca.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w wysokości 2,00 zł na miesiąc od mieszkańca.

Dla nieruchomości w których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik lub worek wynosi:

➡ worek o pojemności 60 l – 10 zł;
➡ pojemnik o pojemności 120 l – 20 zł;
➡ pojemnik o pojemności 240 l – 40 zł;
➡ pojemnik o pojemności 1100 l – 183 zł.

✅ Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Golczewa, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości :

➡ worek o pojemności 60 l – 40 zł;
➡ pojemnik o pojemności 120 l – 80 zł;
➡ pojemnik o pojemności 240 l – 160 zł;
➡ pojemnik o pojemności 1100 l – 732 zł.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości. Terminy płatności za gospodarowanie odpadami nie uległy zmianie.