Gmina Wolin stawia na ekologię, dlatego rozpoczynamy już po raz kolejny nabór wniosków na przyznanie dofinansowania na realizację prac związanych ze zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Wolin, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać z dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż ponosi właściciel nieruchomości.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek w siedzibie Urzędzie Miejskim w Wolinie. Formularze wniosku oraz Szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Wolinie oraz na stronie internetowej: Gmina Wolin » Usuwanie azbestu w Gminie Wolin.

Wnioski w tej sprawie przyjmowane są do 25 czerwca  bieżącego roku. Osobą zajmująca się w Urzędzie Miejskim w Wolinie powyższym zakresem jest  Pani Patrycja Frankowska, nr telefonu 513 348 862. 

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie demontażu wyrobów azbestowych należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę, jeżeli jest to wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin    na lata 2010-2032” realizowany jest z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.