Wójt Gminy Świerzno przedstawia  projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerzno do 2023 roku. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 25 stycznia 2018 roku.

 Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świerzno, Świerzno 13, pok. nr 6 w okresie 19-25.01.2018 roku (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej:

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR, które dostępne są na stronie internetowej: FORMULARZ Formularz można przesłać na e-mail:  promocja@swierzno.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 25 stycznia 2018 roku.