Generując, podpisując i dostarczając stacjonarnie lub wypełniając bez wychodzenia z domu. Gmina Kamień Pomorski udostępnia możliwość składania e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji. O szczegóły pytaj w swojej gminie.

Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością.

Stosowny formularz dostępny jest po kliknięciu na link