Burmistrz Międzyzdrojów informuje o zmianach w pracach planistycznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje.  

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVII/568/22 Rada Miejska w Międzyzdrojach zmieniła granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje.

Po przystąpieniu do realizacji prac planistycznych, mieszkańcy w procedurze planistycznej złożyli ok 100 wniosków, które dotyczyły przede wszystkim oznaczenia działek na MN i UT, czyli mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi turystyczne, które znajdują się w większości na terenach TO – czyli tereny wyłączne spod zabudowy lub z ograniczeniami w zabudowie. Głosy społeczności dotyczyły przede wszystkim umożliwienia właścicielom działek zabudowę mieszkaniową i usługową, a co za tym idzie wyłączenia tych terenów z TO terenów ochronnych.

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz procedury formalnej stwierdzono, że dla określenia zasad zagospodarowania terenów otwartych konieczne jest przeprowadzenie znacznie pogłębionych analiz, wykraczających poza standardowe prace wykonane na potrzeby opracowania ekofizjograficznego, w szczególności analiz dotyczących uwarunkowań hydrogeologicznych, stosunków wodnych, stanu zachowania urządzeń melioracji w obszarze „Doliny Trzciągowskiej” i terenów położonych wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i brzegu jez. Wicko Małe. Przeprowadzenie pogłębionych analiz, w tym ew. wprowadzenie zmian do studium w wyniku uzyskanych wniosków, wymagać będzie czasu, który spowodowałby wstrzymanie prac nad planem dla samej miejscowości Wapnica.

W związku z powyższym zdecydowano o wyłączeniu z opracowania planu części terenów i kontynuowaniu prac planistycznych dla obszaru określonego w załączniku do ww. uchwały. Obszary wyłączone zostaną objęte odrębnym opracowaniem planistycznym.

Andżelika Przygodzka
Planowanie Przestrzenne
Urząd Miejski w Międzyzdrojach