Wójt Radosław Drozdowicz informuje, iż mieszkańcy Gminy Świerzno mogą składać wnioski na zakup węgla, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2 tys. zł brutto za tonę. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać: w formie papierowej w Urzędzie Gminy Świerzno, ul. Długa 8, oraz drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym).

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
  3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony
    w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach: I transza – maksymalnie do 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 roku, II transza – maksymalnie do 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000 zł. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, osoba która zostanie zakwalifikowana do zakupu  preferencyjnego paliwa stałego zostanie poinformowana o prawie do zakupu wnioskowanego sortymentu węgla. Informacja o terminach i warunkach odbioru węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego będzie na bieżąco udostępniana na stronie internetowej Gminy Świerzno. Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w  Kamieniu Pomorskim, która w tym celu uruchomi skład przy ul. Szczecińskiej 2 . PGK będzie również świadczyło usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca za dodatkową opłatą. Możliwy jest też odbiór węgla transportem własnym.

UWAGA: Wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańców gminy  zapotrzebowania nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i pozytywna weryfikacja uprawnienia do nabycia węgla.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego: Wniosek-o-preferencyjny-zakup-paliwa-stalego-dla-gospodarstwa-domowego Gmina Świerzno.