Po naszej publikacji dotyczącej fatalnego stanu drogi Ładzin – Rabiąż – Domysłów urzędnicy podejmują działania i zapewniają, że zostanie ona naprawiona.

Przeprowadzono postępowanie w ramach gwarancji jakiej udzielił Wykonawca na w/w drogę w wyniku którego podpisano Porozumienie. Naprawa ma zostać przeprowadzona do końca czerwca 2018 r. Ponadto Wykonawca w ramach zmiany zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji wpłacił na konto Gminy środki wynikające z udzielonej gwarancji. Po naprawie Gmina wykona powierzchniowe utrwalania jezdni w celu zabezpieczenia nawierzchni przed erozją co przyczyni się również do zniwelowania pylenia w okresie letnim – informuje Małgorzata Wójcik, Zastępca Burmistrza Wolina.