Obszar miejscowości Wapnica przebiegający wzdłuż Doliny Trzciągowskiej stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny dla zabudowy rekreacyjnej i działalności turystycznej. Jakiekolwiek zamierzenia inwestycyjne muszą się jednak odbywać z poszanowaniem istniejącego prawa i zasadami racjonalnego i odpowiedzialnego działania.

Biorąc to pod uwagę oraz ze względu na uwarunkowania środowiskowe, wartości przyrodnicze, poszanowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, uwzględniając liczne głosy mieszkańców jak i turystów, podjęto decyzję objęcia wskazanego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stosowna uchwała została przyjęta jednogłośnie przez radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2021 r.

Zasadniczym celem sformułowania ustaleń planu będzie usankcjonowanie wykształconej już struktury funkcjonalno-przestrzennej, zabezpieczenie terenów otwartych przed niezgodną z prawem presją inwestycyjną. Sformułowane zostaną stosowne ustalenia w zakresie ochrony obszarów i obiektów wymagających ochrony, zabezpieczenia infrastruktury technicznej i inne wynikające z odrębnych przepisów.

Dolina Trzciągowska jest naszym wspólnym dobrem, pomimo tego, że jej duża część należy do prywatnych właścicieli,  ponieważ stanowi naturalny obszar zalewowy, który chroni przyległe obszary przed powodzią. Znajduje się tutaj obszar alimentacyjny ujęcia wody, które zaopatruje mieszkańców  nie tylko sołectwa Wapnica ale również sąsiednich sołectw :  Lubina i Wicka(w tym Zalesia). Musimy pamiętać o tym, że jest to naturalny system naczyń połączonych i zanieczyszczenie wód powierzchniowych Doliny Trzciągowskiej poprzez nieodpowiedzialne nawożenie odpadów na jego teren może mieć negatywny wpływ na jakość wody pitnej z tego ujęcia.

W ostatnim czasie obserwujemy nasilający się proceder nawożenia mas ziemi na tereny działek, które ciągle mają charakter użytków rolnych i są położone w rejonie Doliny Trzciągowskiej. W związku z tym służby miejskie zintensyfikowały kontrole w tym obszarze i działania administracyjne. Właściciele działek są informowani, że składowanie odpadów, nawet jeśli wyglądają jak urodzajna ziemia lub „czysty” piasek pochodzące z wykopów z terenów nadmorskich inwestycji, na tak wrażliwym terenie musi być zgodne z przepisami prawa, w tym przede wszystkim z ustawą o odpadach. Osobną kwestią jest utrzymywanie przez właścicieli  tych gruntów we właściwym i niepogorszonym stanie rowów melioracyjnych. Apelujemy do właścicieli nieruchomości w tym szczególnym obszarze o odpowiedzialność i racjonalne działanie.

Pamiętajmy, że Dolina jest nie tylko naszym naturalnym skarbem, ale pełni również funkcje ochronną. Niszczenie krajobrazu oraz brak zapewnienia odpowiedniej jakości ujmowanej wody przyniosą katastrofalne dla Doliny Trzcągowskiej i jej mieszkańców skutki– zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje