Ukończyłeś szkołę średnią lub studia albo jesteś na etapie wyboru ścieżki zawodowej wstąp w nasze szeregi! – przekonują policjanci. Służba, daje możliwość rozwoju i stabilne zatrudnienie. 7 marca odbędzie się pierwszy tegoroczny nabór do służby.

Każdy kto zdecyduje się na taką ścieżkę zawodową może liczyć na:

stabilne zatrudnienie oraz wynagrodzenie,
wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego,
awans w stopniu i na stanowisku,
atrakcyjną i ciekawą pracę

Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak:

dofinansowanie do urlopu,
zwrot kosztów dojazdu,
ekwiwalent za umundurowanie,
równoważnik za brak lokalu mieszkalnego,
możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

posiada obywatelstwo polskie,
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
posiada nieposzlakowaną opinię,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do Policji na rok 2022:

7 marca
7 czerwca
2 sierpnia
19 września
29 grudnia

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, w powiecie kamieńskim jest to Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorski ul. Żwirki i Wigury 2, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji lub skontaktować się z Zespołem Kadr i Szkolenia pod nr tel. 477 834 581 Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdziesz klikając na poniższy link:

https://zachodniopomorska.policja.gov.pl → Praca w Policji

KPP w Kamieniu Pomorskim