Chcesz zostać Policjantem? Nie czekaj i wstąp już dziś. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 roku.

Terminy i limity przyjęć: 20 marca 45 osób, 2 lipca 65 osób, 24 września 50 osób, 27 grudnia 62 osoby. Kandydat do policji musi spełniać następujące kryteria: obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służbyw formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, który gotów jest się podporządkować. Dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 42 (tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261) oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY: pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B) kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, dowód osobisty oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową, składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginał).

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru. Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca/informator dla kandydatów/dokumenty do pobrania). Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY: wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (DZ. Z 2012 r. Poz.432 z późn.zm.).

KPP w Kamieniu Pomorskim