Międzyzdrojski Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzane ścieki przynajmniej do czerwca 2018 roku nie ulegną zmianie. 

W dniu 27.11.2017r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2180, opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie art. 9 ust. 1 tej ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 12.12.2017r., zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Z uwagi na brzmienie nowych przepisów dotyczących zatwierdzania taryf przez centralny organ regulacyjny (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), dotychczasowa taryfa będzie obowiązywać nie krócej niż do 10.06.2018 r. O okresie wejścia w życie kolejnej taryfy oraz zakończeniu obowiązywania przedmiotowej taryfy poinformujemy w odrębnym komunikacie – czytamy z komunikacie ZWiK.

Kto ustali nowe ceny? Od 1 stycznia 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejął prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie. Zadaniem nowego organu regulacyjnego – konkretnie dyrektorów zarządów regionalnych PGW „Wody Polskie” – będzie m.in zatwierdzanie ustalanych przez samorządy gminne taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Jego zadaniem będzie także opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.