Kilka minut zajęło wolińskim radnym udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wolina za realizację ubiegłorocznego budżetu. Bez dyskusji, przy 10 głosach „za” oraz dwóch głosach „wstrzymujących się” radni wyrazili poparcie i akceptację zrealizowanych przez gminę kierunków działań w 2017 roku. 

To rok ciężkiej pracy dla Burmistrza i całej Rady. Chciałbym podziękować za kształtowanie tego budżetu oraz jego realizację. Osiągane przez gminę sukcesy są naszym wspólną zasługą – podkreślił tuż po otrzymaniu absolutorium Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.

Ubiegłoroczne wydatki gminy sięgnęły ponad 53 mln złotych. Z kolei dochody samorządu zamknęły się w 55 min zł.