Burmistrz Wolina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Co wymaga od kandydatów? Do kiedy należy składać dokumenty? Przeczytajcie, może to praca właśnie dla Was.

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art 11 ust. 2. i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z 2 letnim doświadczeniem zawodowym lub wykształcenie średnie z 2 letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zakresem obowiązków określonym niżej.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (oświadczenie).
7. Prawo jazdy kategorii B.
8. Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.
9. Dobra znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
a. prawo budowlane,
b. o drogach publicznych,
c. o ochronie przyrody,
d. prawo ochrony środowiska,
e. kodeks postępowania administracyjnego,
f. o samorządzie gminnym,
g. prawo zamówień publicznych,
h. o ochronie danych osobowych,
i. o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Doświadczenie w prowadzeniu nadzoru i kontroli.
3. Prowadzeniu dokumentacji obiektów drogowych i mostowych.
4. Znajomość procesu inwestycyjnego.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Znajomość pakietu MS Office.

Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
3. Praca w budynku i poza nim.
4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
5. Praca przy sztucznym oświetleniu.

Wymagane dokumenty
1. CV.
2. List motywacyjny.
(List motywacyjny i CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, a także klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
9. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy.
10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.
11. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych.
12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztę na adres Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko do spraw dróg w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie.” w terminie do dnia 28.10.2019 r., do godziny 12:00. O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.