Burmistrz Wolina ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze „Stanowisko ds. dróg” w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Od kandydatów wymaga obywatelstwa Polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii, prawa jazdy, odpowiedniego doświadczenia oraz znajomości przepisów. 

 • Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art 11 ust. 2. i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie średnie. 
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (oświadczenie).
 8. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy w tym przynajmniej pół roku pracy obejmującej przynajmniej trzy zagadnienia z opisanego w niniejszym ogłoszeniu zakresu obowiązków (IV Zakres obowiązków).
 9. Dobra znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
  1. prawo budowlane,
  2. o drogach publicznych,
  3. Prawo o ruchu drogowym,
  4. o ochronie przyrody,
  5. prawo ochrony środowiska,
  6. kodeks postępowania administracyjnego, 
  7. o samorządzie gminnym,
  8. prawo zamówień publicznych,
  9. o ochronie danych osobowych, 
  10. o dostępie do informacji publicznej. 

Wymagania dodatkowe: 

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu nadzoru i kontroli. 
 3. Prowadzeniu dokumentacji obiektów drogowych i mostowych.
 4. Znajomość procesu inwestycyjnego.
 5. Znajomość pakietu MS Office.

 

 1. Zakres obowiązków:
 2. przygotowywanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i przebiegu dróg powiatowych,
 3. przygotowywanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i zaliczenia drogi do kategorii dróg wewnętrznych,
 4. współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
 5. bieżąca kontrola w zakresie stanu technicznego nawierzchni dróg, obiektów mostowych  oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach wewnętrznych, gminnych i drogach powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 6. udział w przeglądach w zakresie stanu technicznego nawierzchni dróg, obiektów mostowych  oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach wewnętrznych, gminnych i drogach powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin,
 7. bieżąca kontrola stanu nawierzchni dróg, obiektów mostowych oraz  przeciwdziałanie niszczeniu dróg i obiektów mostowych przez ich użytkowników,
 8. bieżąca kontrola w zakresie robót utrzymaniowych nawierzchni dróg, obiektów mostowych  oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach wewnętrznych, gminnych i drogach powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin,
 9. bieżąca kontrola i nadzór nad utrzymywaniem zieleni przydrożnej, występowanie z wnioskami o usunięcie drzew z pasa drogowego dróg wewnętrznych, gminnych i dróg powiatowych będących w zarządzie Burmistrza, 
 10. wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg w  pasie drogowym dróg gminnych i dróg powiatowych będących w zarządzie Burmistrza,
 11. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie  urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg  gminnych, wewnętrznych i dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin oraz naliczanie opłat,
 12. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia podczas wykonywania prac w drodze,
 13. udział w odbiorach robót związanych z utrzymaniem dróg, wykonywanych na  drogach gminnych, wewnętrznych i drogach powiatowych będących  w zarządzie Gminy Wolin,
 14. wydawanie zezwoleń na zjazdy z dróg gminnych i dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin,
 15. prowadzenie spraw związanych ze stałą i czasową organizacja ruchu na drogach gminnych i drogach powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin, 
 16. opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg i w zakresie infrastruktury  naziemnej oraz podziemnej nie związanej z funkcjonowaniem dróg na drogach gminnych i drogach powiatowych będących w zarządzie Gminy Wolin, 
 17. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 18. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom oraz aktualizacja przeglądów podstawowych i szczegółowych dróg i obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Wolin,
 19. nadzór nad realizacją zadań i usług komunalnych powierzonych dla jednostek organizacyjnych gminy,
 20. wykonywanie powierzonych zadań w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Wolin,
 21. sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w ramach wykonywanych obowiązków,
 22. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie drzew, krzewów rosnących w pasie drogowym, 
 23. nadzór nad obsługa mostu zwodzonego,
 24. zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, w tym też jej bieżące utrzymanie i bieżące remonty;
 25. umieszczanie tablic z nazwami ulic i placów,
 26. wykonywanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczących budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom,
 27. zimowe utrzymanie dróg,
 28. obsługa programu Dysponent w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw,
 29. prowadzenie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności,
 30. udział w przeglądach, oględzinach i kontrolach tematycznie związanych z zakresem czynności,
 31. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 130 tys. zł netto,
 32. udział w realizacji inwestycji związanych z zakresem obowiązków,
 33. prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych,
 34. przygotowywanie propozycji wydatków i planu zadań do projektu budżetu, czuwanie nad realizacja budżetu w zakresie stanowiska pracy,
 35. przygotowanie projektów uchwał związanych tematycznie z zakresem zadań i opisem stanowiska.
 • Warunki pracy:
 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 2. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 3. Praca w budynku i poza nim.
 4. Stanowisko samodzielne.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 6. Praca przy sztucznym oświetleniu.
 7. Zatrudnienie od 01.03.2022 r. 
 • Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejski w Wolinie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 • Wymagane dokumenty
 1. CV.
 2. List motywacyjny.

(List motywacyjny i CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, a także klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wolinie lub przesłać pocztę na adres Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Wolinie.” w terminie do dnia 31.01.2022 r., do godziny 11:00. O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu naboru oraz o w/w zasadach obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną [e-mailem] lub przekazana telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wolinie. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego na w/w stanowisku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Wolinie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gminawolin.pl w zakładce „Wolne miejsca pracy” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 512 186 878.