Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Od kandydatów oczekuje obywatelstwa polskiego, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, nieposzlakowanej opinii, odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy, prawa jazdy i dobrej znajomości przepisów prawa.

 • Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 6. Minimum 4 lat stażu pracy.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (oświadczenie).
 8. Prawo jazdy kategorii B
 9. Dobra znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
  1. prawo budowlane;
  2. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3. o ochronie przyrody;
  4. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko;
  5. prawo ochrony środowiska;
  6. prawo zamówień publicznych;
  7. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  8. prawo energetyczne;
  9. o drogach publicznych;
  10. prawo o ruchu drogowym,
  11. kodeks postępowania administracyjnego;
  12. o samorządzie gminnym;
  13. o finansach publicznych;
  14. Kodeksu cywilnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwa lub pokrewnym, architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, drogownictwo.
 2. Doświadczenie zawodowe jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji państwowej.
 3. Doświadczenie w nadzorze i kontrolowaniu procesu inwestycyjnego np. kontrola inspektorów nadzoru, kierowników budów, prowadzenia dokumentacji formalno-prawnej w tym zakresie (np. kontrola dzienników budów, raportów).
 4. Doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie np. majster budowy, inżynier budowy, kierownik budowy, inspektor nadzoru, inżynier kontraktu.
 5. Uprawnienia budowlane.
 6. Znajomość zasad kosztorysowania robót.
 7. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 8. Umiejętność podejmowania decyzji.
 9. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, terminowość, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji, dyspozycyjność.
 10. Znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztę na adres Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23 72-510 Wolin z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie.” w terminie do dnia 18.03.2019 r., do godziny 12:00. O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.