Burmistrz Stanisław Kuryłło mówi dość i za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych postanowił odpowiedzieć faktami na „cykl przedwyborczych opowieści dziwnej treści”. – W ostatnim czasie na internetowych publikatorach pojawiają się różnego rodzaju przedwyborcze opowieści dziwnej treści na temat naszej pracy w ostatnich 4 latach. Postanowiłem więc przedstawić trochę faktów – zaczyna Burmistrz, prezentując w punktach 4 lata oświaty w latach 2014 – 2018 w gminie Kamień Pomorski.

 Gmina zwiększyła nakłady na przedszkola z kwoty 3.338.000 zł w 2014 do kwoty 4.297.000 zł w bieżącym roku.
 Przeznaczyliśmy ponad 500.000 zł na powstanie nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej, co wpłynęło na poprawę warunków pracy PSM oraz Szkoły Podstawowej nr 1
 Wprowadziliśmy stypendia socjalne, z których przez ostatnie 4 lata skorzystało kilkuset uczniów, a ich kwota wyniosła ponad 300.000 zł. Przed 2015 r gmina zwracała środki przyznawane na ten cel czym nawet zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli
 Klasy nie są przepełnione – średnia liczba w oddziałach klasowych wynosi 18 uczniów
 Nie występuje dwuzmianowość w żadnej z placówek – ostatnie lekcje w najstarszych klasach kończą się po 15.00
 Udział subwencji w wydatkach na oświatę wzrósł przez ostatnie cztery lata z 49,37% do 62,28%, a jej wysokość z 6.916.829 zł w roku w 2015 do 8.850.204 zł w 2018, czyli o kwotę 1.933.375 zł
 Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2018 pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe w wysokości 785.332 zł
 Pozyskaliśmy środki w wysokości 56.000 zł na zakup tablic multimedialnych za kwotę 70.000 zł
 Aktualnie wyposażane są pracownie: biologiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna w SP2 za kwotę około 50.000 zł
 Uzyskaliśmy środki finansowe na doposażenie bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 19.200,00 zł przy wartości całego projektu – 24.000 zł.
 Doposażyliśmy gabinety profilaktyki zdrowotnej – za kwotę 91.100 zł
 Do 31 grudnia 2015 r. szkoły i przedszkola prowadziły działalność finansową i sprawozdawczą pod wspólnym dla wszystkich jednostek oświatowych NIP, utworzonym dla Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, a wydatki realizowane były z jednego rachunku bankowego, utworzonego dla GZOO, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami. Kontrola RIO w Szczecinie potwierdziła konieczność likwidacji GZOO
 Stworzyliśmy Referat Oświaty, Kultury i Sportu, który prowadzi obsługę finansową i kadrową dla wszystkich jednostek oświatowych oddzielnie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Dla porównania koszt działalności GZOO w 2014 roku wyniósł 696.454 zł, a koszt działalności Referatu w 2017 roku 475.134 zł. Oszczędności przeznaczono na działalność szkół i przedszkoli.