Poszukujecie pracy? Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił właśnie nabór na jedno stanowisko kierownicze oraz dwa wolne stanowiska referentów. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 17 oraz 20 czerwca.

Kandydat na kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej musi posiadać obywatelstwo Polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie kwalifikacje, studia wyższe, nieposzlakowaną opinię oraz co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, w zamkniętych kopertach, opatrzonych  napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” do 20 czerwca.

Burmistrz ogłosił także nabór na stanowiska referentów. I tak, aby aplikować na to stanowisko w Referacie Gospodarki Nieruchomościami czy Gospodarki Nieruchomościami należy posiadać wykształcenie co najmniej średnie, nieposzlakowaną opinię, minimum 3 lata stażu pracy, obywatelstwo Polskie, pełną zdolność do czynności prawnych. Dokumenty należy dostarczyć do 17 czerwca.