Burmistrz Golczewa zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. Ich głównym celem jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Projekt Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 podlega konsultacjom z:

 1. mieszkańcami gminy Golczewo,
 2. lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Golczewo, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
 3. sąsiednimi gminami,
 4. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 1. pisemnej poprzez:
  • formularz zgłaszania uwag – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golczewo, w serwisie informacyjnym Gminy Golczewo www.golczewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021 – 2030” na adres: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo;
 2. elektronicznej poprzez:
  • formularz zgłaszania uwag – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golczewo, w serwisie informacyjnym Gminy Golczewo – www.golczewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz uwag należy przesłać na adres e-mail: strategia.golczewo@gmail.com, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje do projektu Strategii”;
 3. ustnej lub pisemnej podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się:
  • 11 maja 2022 r. w godzinach od 15:30 do 17:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golczewo, w serwisie internetowym Gminy Golczewo www.golczewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie w godzinach pracy tut. Urzędu.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Konsultacje prowadzone są przez Urząd Miejski w Golczewie. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest stanowisko pracy do spraw funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Golczewie, tel. 91 32 25 138. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 26 maja 2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

Załączniki do pobrania: