W dniu 27 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Sesję rozpoczęto od miłego akcentu, jakim  jest wręczenie nagród. Tym razem została nagrodzona Oliwia Wilczyńska, zwyciężczyni 9 edycji konkursu ,,Młodzi samorządni”. Jak powiedziała nauczycielka i radna Alina Poskart konkurs dotyczył samorządu lokalnego, funkcjonowania gminy i ma na celu szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego. W konkursie wzięło udział 9 osób. Oliwia otrzymała łańcuch Burmistrza Międzyzdrojów i mogła wziąć udział w dalszej części sesji absolutoryjnej. A zgromadzeni zobaczyli film promocyjny o Międzyzdrojach Klaudii Nowak, który uzyskał największą aprobatę jury.

Wśród nagrodzonych były także uczestniczki ogłoszonego wiosną konkursu ,,Najładniejsze podwórko wizytówką Gminy”. Podczas Sesji wręczono nagrody pieniężne dla pań, które zajęły 3 pierwsze miejsca: I miejsce – Jolanta Nyrkowska, II – Małgorzata Kopeć, III –  Irena Lewandowska oraz dyplomy i gadżety dla pozostałych uczestników, wśród obecnych uczestniczek była Pani Zdzisława Michalak. ,,Dzięki Paniom Międzyzdroje są bardziej atrakcyjne, miłe dla oka, jest to dla mnie bardzo ważne” – powiedział Burmistrz M. Bobek wręczając nagrody. 

Następnie Przewodniczący Jan Węglorz wprowadził uchwały do porządku obrad a radni przyjęli nowy porządek. Sołtys Wicka M. Buśko zgłosił problem niewystarczającej dbałości o sołectwa. Kolejnym punktem było sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami, do którego radni zadawali pytania dotyczące m.in.: spotkania z Ewą Stanecką Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, promocji Gminy w mediach niemieckich i inne.

W kolejnym punkcie sesji Burmistrz M. Bobek przedstawił  ,,Raport o stanie Gminy Międzyzdroje za 2018 rok”. Raport jest dokumentem, który dotychczas nie był wymagany. Został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy – Dz.U.poz.130).

Wśród wielu ważnych poruszonych w raporcie  spraw znalazły się: budżet – dochody i wydatki gminy, działalność spółek miejskich, budowa ratusza, promocja gminy, ład przestrzenny ( więcej informacji o raporcie przekażemy w oddzielnym materiale prasowym). Nad raportem o stanie gminy mogły dyskutować osoby, które do środy zgłosiłyby akces do udziału w dyskusji. Ponieważ nikt z mieszkańców nie wyraził takiej inicjatywy, w dyskusji mogli wziąć udział tylko obecni radni. W głosowaniu nad udzieleniem Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania radni głosowali następująco: 13 głosów za, 2 – wstrzymały się od głosu.  

Następnie radna G.Iwaszczyszyn Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym i osobom obecnym na sali  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów. Po czym radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium – 13 głosów za, 2 wstrzymujące się. Burmistrz podziękował Skarbnik Gminy Agnieszce Sadce, która czuwa nad racjonalnym realizowaniem budżetu i bez której nie byłoby możliwe otrzymanie absolutorium.  

Po tym punkcie Radni przegłosowali projekt  uchwały w spawie zmian w budżecie na 2019 rok – zabezpieczenie środków na przebieralnie na plaży, montaż 20 stojaków na rowery w części nadmorskiej miasta oraz  montaż toalet toi – toi przy zejściach na plażę po stronie zachodniej. W okresie jesiennym planowany jest montaż kolejnych stojaków na terenie miasta. Wśród wielu uchwał, radni przyjęli uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach , na których znajdują się domki letniskowe była kolejną, którą zajęli się radni podczas tej sesji. Poprzednia wersja uchwały nie została przyjęta przez RIO w tym zakresie, dlatego powrócono do poprzedniej stawki. 

Burmistrz omówił projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości, poprzez ułatwienie uzyskania bonifikat przez mieszkańców naszej gminy pobierających rentę. Sesja przebiegła sprawnie i wyjątkowo szybko za co wszystkim radnym podziękował Przewodniczący J. Węglorz.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
Fot. T. Rychłowski
UM w Międzyzdrojach