Blisko 6,8 mln złotych dofinansowania dla kamieńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dzięki blisko 70% środków z Unii Europejskiej, przy terenie oczyszczalni ścieków w Mokrawicy (za obiektem składowiska R-XXI po prawej stronie drogi) powstanie nowoczesna kompostownia osadów ściekowych.

Instalacja w Mokrawicy będzie przetwarzać 20 tysięcy ton odpadów „Bio” pochodzących głównie z osadów ściekowych i innych zbieranych selektywnie odpadów zielonych. W wyniku procesu recyklingu, na terenie oczyszczalni będzie wytwarzany kompost możliwy do wykorzystania w rolnictwie. Co ważne, dzięki zastosowaniu biofiltrów instalacja będzie bezodorowa i przyjazna dla środowiska.

Zaawansowanie techniczne i technologiczne projektowanej kompostowni niewątpliwie wpływa na koszt jej budowy. Ale zostało także docenione w konkursie wysokim, w zasadzie maksymalnym możliwym dofinansowaniemmówi Adrian Guranowski prezes PGK sp. z o.o.Bardzo nam zależało żeby zaprojektowana instalacja była przyjazna dla otoczenia, a to niestety kosztuje. Kompostownia rozwiąże coraz poważniejszy problem zagospodarowania osadów ściekowych. Osady te, nawet w znaczącym stopniu odwodnione i ustabilizowane biologicznie w oczyszczalni ścieków,  nadal w myśl przepisów prawa pozostają odpadem. Przeprowadzenie kompostowania w odpowiedniej technologii pozwoli wykorzystać osady w rolnictwie jako nawóz organiczny, na co jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Inwestycja będzie realizowana na gruntach dzierżawionych przez PGK przy oczyszczalni ścieków w Mokrawicy, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na instalacje techniczne w ochronie środowiska, w tym kompostownie i biogazownie.

To już czwarta inwestycja, na którą kamieńska spółka otrzymała dofinansowanie z UE w obecnym okresie programowania  2014-2020. Wcześniej dofinansowanie zostało przyznane na: budowę instalacji fotowoltaicznej – 400 tys. zł. (85%), budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1,7 mln zł. (85%) oraz na technologię zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – 700 tys. zł. (70%).