Nie tylko składki za kontach emerytalnych w ZUS, ale również świadczenia dla osób bezrobotnych są waloryzowane. Tegoroczne, rekordowe podwyżki, które obowiązują od czerwca zawdzięczamy wysokiej inflacji.

Od 1 czerwca kwota zasiłku dla osób bezrobotnych podwyższana jest o wskaźnik średniorocznej inflacji, który za ubiegły rok wyniósł 14,4 proc. Oznacza to, że świadczenia obecnie wynoszą odpowiednio: 1491,90 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku (co oznacza wzrost o 187,80 zł), 1171,60 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku (jest to wzrost o 147,50 zł).

Są to kwoty dla osób, którym przysługuje świadczenie w wymiarze 100 proc., czyli takich, które przepracowały więcej niż 5 lat i mniej niż 20 lat. Jeśli staż pracy jest krótszy niż 5 lat, świadczenie wynosi 80 proc. kwoty bazowej, a gdy staż pracy jest wyższy niż 20 lat – bezrobotny otrzymuje 120 proc. kwoty bazowej.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna były zatrudnione przez okres co najmniej 365 dni i osiągnęły wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od której odprowadzano składki na Fundusz Pracy. To właśnie z tego funduszu wypłacane jest świadczenie.