Burmistrz Golczewa informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać: wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Transport zorganizowany będzie z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca  podanego we wniosku o zmianę głosownia, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca; z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania; z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej  „transportem powrotnym”.,

Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu przyjmowane są: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, pokój nr 16 w godzinach pracy tj.: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30; w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej na platformie epuap:: /0358fxutj3/SkrytkaESP

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 91 38 60 127 w godzinach pracy Urzędu.