Z uwagi na względy bezpieczeństwa nieodpłatne porady prawne oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście w punktach zostaje zawieszone do odwołania i wprowadza udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie pomocy na odległość (np. telefon, e-mail, Skype itp.) przebiegać będzie analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w stosunku do osób o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Rejestracja i wszystkie niezbędne informacje w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim pod nr tel. 91 38 24 106

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.