Rada Gminy Świerzno rozpatrzy projekt uchwały przedłożony przez Wójta Krzysztofa Atrasa, dotyczący wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów na terenie kraju. Przewiduje on 20% podwyżkę.

Gmina Świerzno składa się z 9 sołectw – Ciesław (Ciesław), Chomino (Chomino, Margowo), Gostyń (Gostyń, Rybice, Sulikowo, Trzebieradz), Gostyniec (Gostyniec, Redliny, Dąbrowa), Jatki (Jatki, Ugory), Kaleń (Kaleń), Osiecze (Osiecze, Duniewo, Krzepocin, Krzemykowo), Stuchowo (Stuchowo, Kępica, Starza), Świerzno (Świerzno, Będzieszewo).

Rada Gminy po raz ostatni zajmowała się dietami sołtysów w grudniu 2015 roku. Wtedy to ustalono, że zryczałtowana dieta przyznana z tytułu wykonywania funkcji wynosiła 200 złotych. Jeżeli radni wyrażą na to zgodę, na wniosek Krzysztofa Atrasa wzrośnie ona do 250 złotych.

– Z pełnieniem funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest ponoszenie kosztów. Zalicza się do nich m.in. udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem, Zebraniach Wiejskich itp. Sołtysi ponoszą koszty dojazdów. Dieta powinna stanowić formę rekompensaty i zwrotu wydatków, jakie sołtysi ponoszą w związku z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, które to są wymienione w statucie danego sołectwa – podkreśla Krzysztof Atras.