W związku z ponowną możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. ,,AZBEST 2019″, Wójt Gminy Świerzno ogłasza nabór wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE WNIOSKI SKŁADANE W LATACH UBIEGŁYCH NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ! KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU W ROKU BIEŻĄCYM W TERMINIE DO DNIA 2 SIERPNIA 2019 R.

Zgodnie z regulaminem WFOŚiGW w Szczecinie do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Dotacja dla Gminy na powyższy cel wynosi do 100 % wartości zadania obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy w Świerznie wraz z kompletem dokumentów (załączniki: dokument potwierdzający prawo własności – akt notarialny lub wypis z KW, kolorowe zdjęcia budynku jeżeli azbest znajduje się na dachu bądź kolorowe zdjęcia zdemontowanego azbestu – forma papierowa albo forma elektroniczna, kserokopia pozwolenia na budowę bądź informacje Starostwa Powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu – oryginał).

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 3 bądź telefonicznie pod nr tel. (91) 38 32 723, e-mail: k.faerber@swierzno.pl, m.danis@swierzno.pl.

Wójt Gminy
Radosław Drozdowicz