Podatnicy, którzy w 2021 roku honorowo oddawali krew, osocze lub inne składniki krwi mogą odliczyć ich wartość od dochodu. Ekwiwalent za 1 litr oddanej krwi wynosi 130 zł, a za 1 litr osocza 200 zł. Z odliczenia mogą skorzystać również ozdrowieńcy oddający osocze dla chorych na COVID-19.

Darowizna na krwiodawstwo wprowadzona została jako promocja oddawania krwi. Przeznaczona jest dla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i pozwala na odliczenie ekwiwalentu za krew/osocze/inne składniki krwi, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania ich określonej ilości. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza.

Darowizna należy do tej kategorii, która jest sumowana i nie może przekroczyć 6% dochodu, czyli liczona jest łącznie np. z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

1 litr krwi wyceniony został na 130 złotych, a litr osocza na 200 złotych (z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia). Za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – przysługuje ekwiwalent w kwocie 350 zł, natomiast np. za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł. Ulgę oblicza się w wysokości iloczynu kwoty wskazanej rekompensaty. Wysokość darowizny podatnik oblicza samodzielnie.

Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi. Otrzymane nieodpłatnie, w związku z oddaniem krwi, soki i czekolady nie są płatnością za krew.  Prawo do ulgi na krew uzyskały także osoby, które nie są honorowymi krwiodawcami, ale przechorowały koronawirusa i jako ozdrowieńcy oddały osocze, żeby ratować innych chorych. Wysokość ulgi oblicza się analogicznie jak w przypadku honorowych krwiodawców. 

Nie można przekazać krwi bezpośrednio osobie fizycznej, czy prowadzącej działalność gospodarczą. Aby skorzystać z odliczenia krew musi być przekazana bezpłatnie w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). 

Niezbędne dokumenty

Krwiodawca musi posiadać  zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi (z reguły jest to wpis w karcie honorowego dawcy) lub jej składników przez krwiodawcę. 

Gdzie wpisać darowiznę 

Darowiznę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O, gdzie wpisujemy kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

UWAGA!

W przypadku podatników rozliczających się kartą podatkową lub podatkiem liniowym tracą oni prawo do tej ulgi.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie