Burmistrz Golczewa ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

  1. Działka nr 674 obręb 0005 Golczewo – nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,1898 ha, położona w pobliżu Jeziora Szczucze. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo teren przewidywany jest pod tereny rekreacji. Użytek działki: Bi, RV.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 11:30. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 190 000,00 zł. Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 19 900,00 zł do dnia 14 lipca 2022 r. na rachunek gminy Golczewo o nr: 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005, przy czym prawidłowo wpłacone wadium winno być zarachowane na koncie gminy w dniu 14 lipca 2022 r. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Szczegóły dotyczące przetargu:

https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/drugi-przetarg-na-sprzedaz-dz-674-obr-0005-golczewo

lub pod numerem telefonu 91 3225 139 w godzinach pracy Urzędu.

 

  1. Działka nr 278/31 obręb Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1861 ha oraz działka 278/32 obręb Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1863 ha – nieruchomości gruntowe niezabudowane posiadające dostęp do wody i energii elektrycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska teren przeznaczony jest pod zabudowę rekreacyjną z zielenią towarzyszącą. Użytek działek: R.

 

Przetargi na ww. działki odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 10:00 i 10:30. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu dla każdej z działek: po 46 000,00 zł. Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4 600,00 zł dla każdej
z działek do dnia 14 lipca 2022 r. na rachunek gminy Golczewo o nr: 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005, przy czym prawidłowo wpłacone wadium winno być zarachowane na koncie gminy w dniu 14 lipca 2022 r. Do wylicytowanych kwot za poszczególne działki zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej (obecnie to 23%).

Szczegóły dotyczące przetargów:

https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/drugi-przetarg-na-sprzedaz-dz-278-32-obr-wysoka-kamienska

https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/drugi-przetarg-na-sprzedaz-dz-278-31-obr-wysoka-kamienska

lub pod numerem telefonu:91 3225 139 w godzinach pracy Urzędu.