Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Włodzimierz Kułagin oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Pan Wojciech Zdanowicz podpisali porozumienie, w sprawie współpracy w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa morskiego w obszarach morskich RP i reagowania w razie niebezpieczeństwa.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w ramach porozumienia będzie współdziałał z Dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w zakresie ratowania życia ludzkiego na morzu oraz koordynacji akcji przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych, i przeciwpożarowych.

Porozumienie zawarte zostało w celu współdziałania w zakresie bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz jej nadzoru i monitorowania, a także korzystania z dróg morskich, portów i przystani. Dokument reguluje zasady współpracy w zakresie prowadzenia prac podwodnych, wydobywania mienia z morza, ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami oraz zatapianiem odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa.