dscf8640

Jest zgoda Kuratora na wprowadzenie programu poprawy efektywności kształcenia dla Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. – Jego opracowanie wynikało z konieczności stosowania ustawy o systemie oświaty i polecenia organu nadzoru pedagogicznego, w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w szkole – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Program poprawy efektywności kształcenia w uzgodnieniu z Burmistrzem Golczewa, swoim zakresem obejmuje lata 2016-2019 na II etap edukacyjny (klasy IV-VI). – Jego głównym celem jest poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Golczewie. Wypełnienie zawartych w nim postanowień wymaga od wszystkich stron – nauczycieli, rodziców i Gminy Golczewo – podjęcia niezbędnych środków organizacyjnych i zaangażowania. Mają temu służyć m. in. działania ukierunkowane na zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia metod pracy, współpracę z rodzicami, sprawowanie nadzoru pedagogicznego – czytamy w komunikacie.

Decyzją Burmistrza Golczewa, od przyszłego roku szkolnego, w placówce zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny.

Burmistrz Golczewa podniósł, na etapie uzgadniania projektu wymienionego na wstępie dokumentu, znaczenie bieżącej komunikacji Szkoły z rodzicami uczniów. Zainicjował wprowadzenie dziennika elektronicznego. Ponieważ to przedsięwzięcie wymaga zakupu oprogramowania i wprowadzenia zmian organizacyjnych w Szkole (zmian w regulaminach wewnętrznych Szkoły, etapu testowego zakończonego wdrożeniem), przedmiotowy Program i harmonogram … określa jego zastosowanie od 1 września 2017 r. Za pomocą indywidualnego kodu rodzic ucznia drogą elektroniczną okresowo (np. nauczyciel obowiązkowo raz na 2 tygodnie wprowadza dane) będzie się mógł zapoznać z ocenami dziecka. Ten system stosowany jest przez wiele szkół i sprawdza się w praktyce.