Ratusz fot. kamienskie.info

Jeszcze przez 3 dni można przesyłać zgłoszenia swoich kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamieniu Pomorskim – kadencja 2017-2019.

Prawo zgłoszenia kandydata w wyborach do Rady Pożytku mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej „organizacjami” działające na terenie Gminy Kamień Pomorski. Każda organizacja może zgłosić nie więcej, niż jednego kandydata.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 7 grudnia 2016 roku poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie karty zgłoszeniowej, podpisanej przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem organizacji. W przypadku przesłania karty zgłoszeniowej pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Pożytku następuje wyłącznie na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Po upływie terminu zgłoszenia kandydatów do Rady Pożytku Burmistrz Gminy Kamień Pomorski sporządza imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone wraz z nazwą organizacji zgłaszającej i zamieszcza ją na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Głosowanie na zgłoszonych przez organizacje kandydatów odbędzie się w sposób określony w par. 2 Załącznika nr 1 wymienionej na wstępie uchwały nr XXV/247/16.

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.