Członkowie Zarządu Instytutu EMC z Wrocławia informuje, iż w związku ze zmianą stanowiska Starosty Józefa Malca rozpoczęła się formalna procedura likwidacji działalności medycznej w Kamieniu Pomorskim. – Stanowisko Pana Starosty wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2020 r. stawia EMC przed perspektywą braku jakiejkolwiek możliwości rozwiązania sytuacji Szpitala – informują członkowie Zarządu Karol Piasecki oraz Dariusz Chowaniec.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny podaje do publicznej wiadomości, że w toku negocjacji dotyczących sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim doszło do zmiany stanowiska Powiatu przekazanego pismem Starosty Kamieńskiego Józefa Malca z dnia 7 października 2020 r. 

Zarząd EMC od ponad roku podtrzymuje ofertę przekazania szpitala za „symboliczną złotówkę” wraz z całym jego majątkiem i infrastrukturą. W tym czasie, wielokrotnie ze względu na dobro lokalnej społeczności przesuwaliśmy decyzję o zamknięciu placówki dając kredyt zaufania Panu Staroście i licząc, że zrealizuje deklarację przejęcia szpitala
przez zarząd powiatu. 

Przypominamy, że w latach 2017-2020 szpital wygenerował łącznie ponad 4 miliony złotych straty. W praktyce co roku, aby utrzymać jego działania i chronić przed bankructwem spółka EMC pokrywa ponad milion złotych straty z własnych środków. Jednocześnie jednak szpital płaci rocznie ponad 400 tysięcy złotych czynszu na rzecz Starostwa. Tak więc w praktyce ośrodek prowadzony przez samorząd po odjęciu czynszu płaconego na jego rzecz generowałby prawie o połowę mniejszą stratę. 

Mając na względzie powyższe okoliczności, już rok temu wskazywaliśmy, że propozycja przejęcia przez samorząd szpitala wydaje się być najbardziej racjonalnym wyjściem, który uratuje miejsca pracy i zagwarantuje społeczeństwu odpowiednie zabezpieczenie medyczne. Niestety od roku nasza firma czeka na efekty działań Starostwa i niezależnie od pustych deklaracji Powiat nie chce przejąć majątku i infrastruktury szpitala, de facto za darmo. Tym samym w naszej opinii Zarząd Powiatu w praktyce nie jest zainteresowany wzięciem odpowiedzialności za prowadzenie szpitala na rzecz mieszańców. Dla zobrazowania wszystkich pozornych ruchów podejmowanych przez Pana Starostę podsumowujemy dotychczasowy przebieg rozmów.

Przypominając chronologię wydarzeń, pismem z dnia 24 września 2019 r. EMC zaproponował przejęcie przez Powiat Kamieński Szpitala za „symboliczną złotówkę”. Pismem z dnia 2 października 2019 r. Powiat Kamieński wyraził zainteresowanie takim przejęciem i poprosił o szczegółowe dane, traktując sprawę jako pilną :

„Uzupełnione od Państwa informacje są niezbędne do przedłożenia Zarządowi Powiatu, celem podjęcia dalszych kroków odnośnie negocjacji w przedmiotowej sprawie, jak również do możliwości podjęcia uchwały intencyjnej przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim”.

Str. 2 pisma z 2 października 2019 r.

EMC niezwłocznie udzieliło  szczegółowych informacji pismem z dnia
10 października 2019 r. Pomimo iż Pan Starosta wyraził zainteresowanie przejęciem przez Powiat Szpitala, a także wbrew deklaracji o przystąpieniu do negocjacji, przez okres czterech miesięcy nie podjął żadnych realnych kroków, by doprowadzić do przejęcia prowadzenia Szpitala przez Powiat. Natura negocjacji zakłada jakąś interakcję, inicjatywę, w naszej ocenie Pan Starosta powinien co najmniej odnieść się do przesłanych danych, określić dalsze kroki, czy przyjąć harmonogram transakcji, czego Pan Starosta nie uczynił tego pomimo wielu monitów ze strony EMC. Nie podjęto również kroków w celu powołania przez Powiat podmiotu leczniczego, który mógłby kontynuować działalność Szpitala. Była to niestety ze Strony Powiatu strony postawa wybitnie bierna, charakteryzująca się pasywnym oczekiwaniem na dalszy rozwój wydarzeń. Pomimo deklaracji o zainteresowaniu przejęciem Szpitala, żadne zdecydowane działania nie zostały podjęte. Dla przyszłości Szpitala okres ten został stracony.   

Dlatego też, wobec braku perspektyw na przejęcie przez Powiat Szpitala, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. EMC poinformował Powiat o zakończeniu działalności tej jednostki z dniem 31 marca 2020 r.  I znowu pismem z dnia 12 lutego 2020 r. Starostwo zwróciło się do EMC z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia działalności Szpitala na okres czerwiec – sierpień 2020 r. Uzasadniając prośbę w następujący sposób: 

„Proponowany przez Państwa termin zakończenia prowadzenia działalności, jest zbyt krótki, aby Powiat zdołał powołać nowy podmiot, lub wyłonił innego operatora, który podejmie się prowadzenia dalszej działalności szpitala. Aby ten proces mógł przebiec sprawnie i bez zakłóceń proponujemy (w przypadku braku akceptacji wcześniejszych propozycji), wydłużenie okresu zakończenia przez Państwa działalności medycznej w Kamieniu Pomorskim między czerwcem a sierpniem 2020 roku wraz z możliwością ubiegania się o obniżenie czynszu dzierżawnego na ten okres na podstawie
art. 700 KC”.   

Pismo z dnia 12 lutego 2020 r.

Pan Starosta wiedział już więc o tym, że EMC definitywnie zamierza zakończyć działalność medyczną w Kamieniu Pomorskim i sytuacja wymaga podjęcia pilnych i konkretnych kroków. Kolejny raz EMC zgodził się na czasowe odroczenie zamknięcia Szpitala, lecz z perspektywy czasu okres od lutego 2020 r. do chwili obecnej także został stracony. Po raz wtóry nie zostały podjęte żadne wiążące, istotne i realne kroki w celu zapewnienia kontynuacji działalności Szpitala. Co więcej wyłączna inicjatywa leżała tutaj po stronie Powiatu i do dnia dzisiejszego nie doprowadzono do ani powołania nowego podmiotu, ani wyłonienia nowego operatora. Skuteczność tych działań należy oceniać bowiem według nie tego co się deklaruje, ale przez pryzmat rezultatu, w tym przypadku polegającego na zapewnieniu ciągłości działalności Szpitala.   

Pismem z dnia 7 października 2020 r. Starostwo poinformowało o tym, że :

„Rzeczywistość w której się znajdujemy, zmusza nas do zmiany kierunku podjętych
i zaplanowanych działań związanych z dalszym funkcjonowaniem szpitala. Dlatego też uważamy, że wycofanie się przez Państwa z dalszego prowadzenia szpitala w tak trudnym i niepewnym okresie spowoduje pozostawienie mieszkańców Powiatu bez dostępu do lekarzy specjalistów”.  

Ta oczywista skądinąd konstatacja, nie bierze pod uwagę faktu, że Pan Starosta wiedział od dawna o rezygnacji EMC z prowadzenia Szpitala i mając do dyspozycji czas od września 2019 r. do chwili obecnej nie doprowadził do powołania podmiotu leczniczego, który by taką działalność kontynuował, ani do wyłonienia nowego operatora. Tytułem przykładu,
w tym okresie sytuacja Szpitala nie była przedmiotem jakiejkolwiek uchwały Rady Powiatu. 

Kierując się społeczną misją prowadzenia szpitali, EMC przez kolejny rok zgodził się utrzymywać szpital przed bankructwem, w nadziei że Powiat przejmie jego prowadzenie. Cały ten czas pozostawaliśmy do Pana dyspozycji, w każdej chwili gotowi na wsparcie, pomoc, spotkanie, czy chociażby zwykłą rozmowę telefoniczną. Utrzymywanie Szpitala odbywało się jednak kosztem systematycznego powiększania zadłużenia EMC, co niekorzystnie odbiło się na innych szpitalach powiatowych działających w ramach naszej firmy. 

Tymczasem po roku czasu okazało się, że wracamy do punktu wyjścia. Stanowisko Pana Starosty wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2020 r. stawia EMC przed perspektywą braku jakiejkolwiek możliwości rozwiązania sytuacji Szpitala. Wobec tego informujemy, że rozpoczęliśmy przygotowanie do procesu likwidacji działalności medycznej w Kamieniu Pomorskim, który to proces rozpocznie się formalnie z końcem listopada, ciągle liczymy na to, że deklaracje Pana Starosty były prawdziwe i Powiat podejmie przed tym terminem działania, które pozwolą kontynuować działalność Szpitala pod auspicjami Starostwa Powiatowego, a tym samym spełnione zostaną obietnice tak chętnie składane publicznie mieszkańcom powiatu. Jednocześnie jeszcze raz podtrzymujemy propozycję praktycznie darmowego przekazania całego majątku szpitala na rzecz samorządu.