Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach uprzejmie informuje, że na rok 2020 zaplanował zadymianie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Międzyzdroje. Celem tej akcji jest sprawdzenie stanu rur kanalizacyjnych oraz likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzenia wód roztopowych i opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Proces zrzutu wody roztopowej i opadowej do kanalizacji sanitarnej narusza art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). Artykuł ten kategorycznie zabrania odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto zakaz  ten podyktowany jest istotnymi względami o charakterze powszechnym i obiektywnym, takimi jak: 

  • ekonomicznymi – zbędne przepompowywanie i oczyszczanie wód opadowych, które dodatkowo podnoszą koszty eksploatacji oczyszczalni; 
  • bezpieczeństwa – groźba zalania budynków fekaliami w przypadku wystąpienia ulewnych opadów deszczu; 
  • technologicznymi – przeciąża kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię dodatkowo zakłócając jej działanie;
  • ekologicznymi – niebezpieczeństwo wystąpienia skażenia środowiska w skutek wypłukania osadu czynnego z reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków.

Nie stosowanie się do art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z art. 28 ust. 4a ww. ustawy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Zakład przeprowadza badanie kanalizacji sanitarnej przy pomocy specjalistycznego urządzenia potocznie nazywanego „zadymiarką”.  Urządzenie to wyposażone jest w karbowany wąż oraz pojemnik na specjalistyczny płyn do tworzenia dymu. Zadymiarka generuje biały dym, który jest całkowicie bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia. Badanie przewodów rozpoczyna się od przyjazdu pracowników zakładu w określone miejsce, a następnie zabezpieczenia studni kanalizacyjnych umożliwiających dostęp do przewodów kanalizacji sanitarnej. Po zabezpieczeniu miejsc pracy rozstawiane jest urządzenie do zadymiania. Pracownicy uruchamiają zadymiarkę sprawdzając jej prawidłową pracę, a następnie wkładają koniec rury karbowanej do studni umożliwiając wypełnienie dymem kanałów sanitarnych. Na tym etapie zaczyna się obserwacja studni rewizyjnych, pośrednich, rynien oraz innych miejsc, w których możliwe jest pojawienie się dymu. W zależności od miejsca pojawienia się dymu możne to oznaczać między innymi : nieszczelność instalacji wewnętrznej, nieszczelność przyłącza lub nielegalne odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych. Jeżeli badanie wykaże jakieś nieprawidłowości ZWiK Sp. z o.o. podejmuje stosowne działania np. dokonuje napraw lub informuję właściciela nieruchomości o zaistniałej sytuacji.

ZWiK Sp. z o.o. pragnie podkreślić, że wyżej omówione badanie jest bezpieczne dla otoczenia oraz użytkowników kanalizacji sanitarnej i nie należy się go obawiać.  Proces kontroli przewodów sanitarnych będzie prowadzony przez Zakład systematycznie w grupach po kilka ulic miasta i gminy Międzyzdroje w ustalonym terminie. Prosimy mieszkańców i gości gminy Międzyzdroje o zrozumienie i wyrozumiałość w trakcie działań podjętych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.