Tylko do końca listopada można składać wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu rządowego „Dobry Start”. Świadczenie w wysokości 300 złotych, przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód. Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Programem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył: Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki: Nie ukończył: 20 lat, 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.