Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Żywność jak co roku będzie wydawana przez działający w ramach organizacji regionalnej (OPR) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Golczewie i Kozielicach.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy w terminie od 21 września 2020 r. do 15 października 2020r.

Przypominamy, że pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność i in.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (skierowania wydane w m-cu wrześniu br. – dochody uzyskane w m-cu sierpniu br., skierowania wydane w m-cu październiku  br. – dochody uzyskane w m-cu wrześniu br.):

 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury;
 • dowód/odcinek otrzymania renty, emerytury;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło – zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
 • aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz.;
 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników za III kwartał 2019 r.;
 • decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ew. o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych;
 • dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1.09.1997 r.;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji żywności będą udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie, w pokoju nr 3, w poniedziałek w godzinach 7.00 do 16.00 i od wtorku  do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerem 913271778.

źródło:
UM w Golczewie