Dyrektor Zarządu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski i Gminy Dziwnów (w miejscowości Łukęcin) na okres trzech lat. 

Wody Polskie analizowały plan taryfowy dla gminy Kamień Pomorski od marca 2018 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Wód Polskich, poziom średnich cen ustalonych przez tą instytucję nie odbiega od stosowanych przez inne przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w taryfach trzyletnich.

Nowością w taryfie wodociągowo –kanalizacyjnej jest podział odbiorców na liczne grupy, w tym: 12 grup odbiorców wody i 3 grupy odbiorców ścieków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. spółka PGK musiała zróżnicować stawki opłat odpowiednio do kosztów eksploatacyjnych ponoszonych na poszczególnych odbiorców. Przepisy zabraniają uśrednienia wszystkich kosztów i wprowadzenia jednolitych cen, gdyż wówczas mogłaby wystąpić sytuacja, w której odbiorcy usług pokrywaliby koszty świadczenia usług dotyczących innych odbiorców.

Przykładem może być sytuacja w Benicach i Śniatowie gdzie spółka PGK dostarcza wodę kupowaną od Gminy Golczewo. Spółka nie ponosi w tym wypadku kosztów związanych z poborem i uzdatnieniem wody jak np. w Kamieniu Pomorskim. Dlatego mieszkaniec Benic w opłacie za wodę nie ma uwzględnionych np. kosztów energii elektrycznej wykorzystanej do poboru i uzdatnienia wody, w przeciwieństwie do np. Mieszkańca Kamienia Pomorskiego który energię elektryczną ma wliczoną do ceny wody.

– Po analizie zmian warunków ekonomicznych wykonywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i ścieki, organ regulujący (Wody Polskie), ocenił taryfy pod kątem celowości ponoszenia przewidywanych kosztów działalności i uznał, że zapewniają one ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i śmieci – czytamy w piśmie „Wód Polskich”.

Do tej pory ustalaniem wysokości opłat za wodę i ścieki zajmowała się Rada Miejska. Po zmianie przepisów, decyzję w sprawie taryf podejmują Wody Polskie. Marża zysku PGK, w związku z taryfami wynosi średni 2,79% jeżeli chodzi o zaopatrywanie w wodę oraz 2,32% w przypadku odbioru ścieków. – Wartości takiego zysku powinny być ocenione jako nienaruszające interesy odbiorców – informuje zastępca dyrektora Zarządu Regionalnego Wód Polskich.