Do 26 czerwca 2020 roku każdy mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego może złożyć zgłoszenie uprawniające go do wzięcia udziału w debacie na temat raportu o stanie Powiatu Kamieńskiego. Starosta Józef Malec przedstawił dokument obrazujący obecną sytuację kierowanego przez siebie samorządu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kamieńskiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r., do godz. 15.30. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Debata nad raportem odbędzie w dniu 29 czerwca 2020 r. podczas sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim – Kliknij, aby przeczytać