Wolin

Informujemy, że od maja 2016 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Wolinie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie dnia 15 kwietnia 2016 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. pozycja 1661 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1. dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
12,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
20,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  1. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Pojemność pojemnika na odpady

Stawka opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny [zł]

Stawka opłaty za pojemnik, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny [zł]

60 l

7,00

12,00

120 l

15,00

25,00

240 l

30,00

50,00

1100 l

137,00

229,00

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu od miesiąca maja 2016 roku.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych stawek.

Ustalona została także ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości:

210,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy bądź inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
350,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy bądź inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi